การต่อวงจร ESP8266 กับ DHT22

Fireboard กับ ESP8266 แสดงค่าอุณหภูมิออนไลน์ ตอนที่ 1 การต่อวงจร ESP8266 กับ DHT22

ในเอกสารนี้จะใช้ NodeMCU V1 เป็นหลัก เนื่องจากเป็นมาตรฐาน และนิยมใช้งานกันมากที่สุด NodeMCU V1 จะใช้ ESP8266 12E เป็นโมดูลหลักในการประมวลผล โดยตัวบอร์ด NodeMCU V1 ทำขึ้นมาเพื่อรวม ESP8266 เข้ากับโมดูล USB to UART เพื่อให้อัพโหลดโปรแกรมได้สะดวกนั่นเอง

Pin Map

จาก Pin Map จะเห็นได้ว่าขา GPIO ส่วนใหญ่จะมีฟิลเจอร์พิเศษ ซึ่งบางครั้งฟิลเจอร์พิเศษนี้ก็เป็นปัญหา ดังนั้นจึงควรใช้ขา GPIO ที่ไม่มีฟิลเจอร์พิเศษ คือขา D1 ที่ต่อกับ GPIO5 และขา D2 ที่ต่อกับ GPIO4

ขอบคุณรูปภาพ NodeMCU V1 Pin out จาก www.ayarafun.com

ขาของ DHT22

DHT22 เป็นเซ็นเซอร์ทีใช้การสื่อสารแบบ 1-Wire ทำให้ใช้สายเพียง 3 เส้นเท่านั้น แต่ที่ตัวเซ็นเซอร์มีขาทั้งหมด 4 ขา จะใช้งานเพียงขาที่ 1 เป็น VCC สามารถจ่ายไฟได้ตั้งแต่ 2.8 - 5.5V และขาที่ 2 เป็นขา DATA สำหรับส่งสัญญาณสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนขาที่ 3 เป็นขาว่าง ขาที่ 4 เป็นขา GND

ขอบคุณรูปภาพ DHT22 Pinout จาก www.electroschematics.com

การต่อ DHT22 เข้ากับ ESP8266 (์NodeMCU)

สามารถต่อได้ดังนี้

  • VCC (1) --- 3V3
  • DATA (2) --- D2
  • GND (4) --- GND

รูปภาพการต่อจะเป็นไปดังภาพด้านล่างนี้

results matching ""

    No results matching ""