โมดูลกราฟ

การใช้งานโมดูลกราฟ

เป็นโมดูลแสดงผลข้อมูล โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลกราฟแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

  • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถอ่าน (Read) ลงไปได้ เช่น /logDHT
  • ข้อมูลแกน X - Key ของข้อมูลที่จะนำไปแสดงเป็นแกน X จะต้องมีลักษณะของข้อมูลเพิ่มขึ้นเท่านั้น หรือเป็นสตริง
  • ข้อมูลแกน Y - Key ของข้อมูลที่จะนำไปแสดเป็นแกน Y จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น และสามารถมี Key ได้หลายตัวโดยใช้จุลภาค (,) คั่นชื่อ Key
  • จำกัดข้อมูล - จำกัดจำนวนโหนดลูกที่จะดึงมาแสดงเป็นกราฟ

ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล

  • ข้อมูลที่แสดงผลได้จะต้องมีโหนดลูกที่เกิดจากการ PUSH เท่านั้น
  • ข้อมูลจะแสดงผลในลำดับชั้นที่ 2 ของข้อมูลเท่านั้น เช่น กรอก /logDHT จะแสดงเฉพาะ /logDHT/???/*
  • ข้อมูลที่จะแสดงผลในแกน Y ได้จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

results matching ""

    No results matching ""