โมดูลสวิตซ์

การใช้งานโมดูลสวิตซ์

เป็นโมดูลรับข้อมูลจาก User โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลสวิตซ์แล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

 • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถเขียน (Write) ลงไปได้ เช่น /LED
 • การกระทำ - จะมีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบ คือ
  • SET - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปใส่ในข้อมูลใน ที่อยู่ (Path)
  • PUSH - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปต่อท้ายเป็นโหนดลูกในข้อมูลช่อง ที่อยู่ (Path)
 • ค่าเมื่อสวิตซ์มีสถานะเปิด - สตริง หรือตัวเลขที่จะถูกนำไป SET หรือ PUST เมื่อสถานะสวิตซ์เป็น เปิด
 • ข้อความเมื่อสวิตซ์สถานะเปิด - ข้อความที่แสดงใต้รูปสวิตซ์ ที่จะแสดงเมื่อสวิตซ์มีสถานะ เปิด
 • ค่าเมื่อสวิตซ์มีสถานะปิด - สตริง หรือตัวเลขที่จะถูกนำไป SET หรือ PUST เมื่อสถานะสวิตซ์เป็น ปิด
 • ข้อความเมื่อสวิตซ์สถานะปิด - ข้อความที่แสดงใต้รูปสวิตซ์ ที่จะแสดงเมื่อสวิตซ์มีสถานะ ปิด

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

เมื่อคลิกที่สวิตซ์ที่ได้สร้างไว้ในบอร์ด ผลที่ได้คือ /LED เปลี่ยนจาก OFF เป็น ON ทันที

ที่หน้าตาของโมดูลจะเปลี่ยนไปดังรูป

เมื่อกดที่โมดูลสวิตซ์อีกครั้ง ที่ Firebase ที่ /LED เปลี่ยนจาก ON เป็น OFF ดังเดิม

results matching ""

  No results matching ""