Fireboard กับ ESP8266 แสดงค่าอุณหภูมิออนไลน์

จะแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

  1. การต่อวงจร ESP8266 กับ DHT22
  2. การ Coding ESP8266 นำค่าอุณหภูมิจาก DHT22 ขึ้น Firebase
  3. การนำค่าอุณหภูมิมาแสดงผลใน Fireboard

results matching ""

    No results matching ""