โมดูลสถานะ

การใช้งานโมดูลสถานะ

เป็นโมดูลแสดงผลข้อมูล โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลสถานะแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

  • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถอ่าน (Read) ลงไปได้ เช่น /LED
  • เงื่อนไข - เงื่อนไขการเปรียบเทียบข้อมูล เมื่อเปรัยบเทียบข้อมูลมาแล้วจะได้ผลออกมาเป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) โดยรูปแบบการกรอกคือ [<>=]=??? เช่น หากต้องการเทียบว่าข้อมูลมีค่าเป็น ON หรือไม่ ต้องกรอก ==ON และหากต้องการเทียบว่าข้อมูลมากกว่าหรือเท่ากับ 10 หรือไม่ ต้องกรอก >=10
  • ข้อความเมื่อค่าเป็น True - ข้อความที่แสดงในโมดูลเมื่อเทียบค่าแล้วได้ผลเป็นจริง (True)
  • ข้อความเมื่อค่าเป็น False - ข้อความที่แสดงในโมดูลเมื่อเทียบค่าแล้วได้ผลเป็นเท็จ (False)

ตัวอย่างการใช้งาน

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

แก้ /LED เป็น ON

กลับมาที่หน้าบอร์ด หน้าตาโมดูลเปลี่ยนไปดังรูป

results matching ""

    No results matching ""