โมดูลตาราง

การใช้งานโมดูลตาราง

เป็นโมดูลแสดงผลข้อมูล โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลตารางแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

 • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถอ่าน (Read) ลงไปได้ เช่น /logDHT
 • การเรียง - เลือกได้ 2 ค่า ดังนี้
  • ข้อมูลเก่าขึ้นก่อน - ข้อมูลเก่าจะอยู่ส่วนหัวตาราง และข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปที่ท้ายตาราง
  • ข้อมูลใหม่ขึ้นก่อน - ข้อมูลใหม่จะอยู่ส่วนหัวตาราง และข้อมูลเก่าจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ท้ายตาราง
 • จำกัดแถว - จำนวนแถวที่จะให้แสดงข้อมูล

ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล

 • ข้อมูลที่แสดงผลได้จะต้องมีโหนดลูกที่เกิดจากการ PUSH เท่านั้น
 • ข้อมูลจะแสดงผลในลำดับชั้นที่ 2 ของข้อมูลเท่านั้น เช่น กรอก /logDHT จะแสดงเฉพาะ /logDHT/???/*
 • คอลั่มจะเกิดจากโหนดลูกในทุกแถวข้อมูล เช่น [{"AAA": 30, "BBB": 10}, {"CCC": 57"}] ผลที่ได้คือจะมีคอลั่ม AAA, BBB และ CCC ในคอลั่มที่แถวนั้น ๆ ไม่มีข้อมูลจะแสดงเป็น Null
 • หากมีลำดับชั้นมากกว่า 2 จะแสดงเป็น Object

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

results matching ""

  No results matching ""